วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน โดยมี พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย รักษาราชการแทนผู้ช่วย ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พลตำรวจตรี เทพ อมรโสภิต รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และผู้บังคับหน่วยของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ให้การต้อนรับ ณ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

          การตรวจเยี่ยมฯ ในครั้งนี้ เป็นการตรวจเยี่ยมอย่างเป็นทางการครั้งแรกหลังเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการทหารสูงสุด โดยกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ได้จัดให้มีพิธีต้อนรับประกอบด้วย การรับการเคารพจากแถวกองเกียรติยศ การวางพวงมาลัยสักการะอนุสาวรีย์ พลตำรวจเอก เผ่า ศรียานนท์ และการฟังบรรยายสรุปแผนงานและผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน โดยผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ในฐานะที่เป็นหน่วยขึ้นการควบคุมทางยุทธการ ในภารกิจการป้องกันชายแดน รวมทั้งได้กล่าวชื่นชมผลการปฏิบัติงานของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ทั้งด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน การช่วยเหลือประชาชน การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงการดำเนินกิจการของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

          นอกจากนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ยังได้ชื่นชมนโยบายของ ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ที่มุ่งเน้นการสร้างตำรวจตระเวนชายแดนให้มีเกียรติศักดิ์ อุดมการณ์ และประสิทธิภาพในการรักษาความสงบเรียบร้อย รวมทั้งเชื่อมั่นว่ากองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จะสามารถปฏิบัติภารกิจและแก้ไขปัญหาของชาติให้ลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนตลอดไป

 
 
 
 
 
 
 
 

25591107_01

  • IMG_3879.JPG
  • IMG_3884.JPG
  • IMG_3887.JPG
  • IMG_3888.JPG
  • IMG_3903.JPG
  • IMG_3951.JPG
  • IMG_3965.JPG
  • IMG_3968.JPG
  • IMG_3975.JPG
  • IMG_3995.JPG