รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2559

 
   
ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน ผังที่นั้งสอบ เเละสถานที่สอบ
ระเบียบในการสอบข้อเขียน
ข้อมูลการเตรียมตัวสำหรับผู้สอบข้อเขียน
สถานที่สอบข้อเขียน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
สถานที่สอบข้อเขียน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
การเดินทางไปสถานที่สอบข้อเขียน