เลขที่หนังสืออ้างอิง/เกี่ยวข้อง : -ไม่มี-

เลขที่คำสั่ง : -ไม่มี-

 
   
โครงการจัดหาระบบควบคุมติดตามสั่งการ ฯ (C4I) ระยะที่ 2
โครงการจัดหาระบบโทรคมนาคมสำหรับที่บังคับการทางยุทธวิธีเคลื่อนที่พร้อมรถยนต์ ฯ