เลขที่หนังสืออ้างอิง/เกี่ยวข้อง : ว. บช.ตชด. ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๓๐.๑๘๒/๒๗๔ ลง ๒๓ มี.ค. ๖๐

เลขที่คำสั่ง : -ไม่มี-

 
   
แบบฟอร์มสำรวจผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่นจัดเก็บตำแหน่งและเส้นทางพร้อมทั้งแสดงผลข้อมูลของ บช.ตชด. (BPP Mobile Application