เลขที่หนังสืออ้างอิง/เกี่ยวข้อง : -ไม่มี-

เลขที่คำสั่ง : -ไม่มี-

 
   

โครงการจัดหาระบบโทรคมนาคมสำหรับที่บังคับการทางยุทธวิธีเคลื่อนที่พร้อมรถยนต์ ฯ

บก.ตชด.ภาค 1
บก.ตชด.ภาค 2
บก.ตชด.ภาค 3
บก.ตชด.ภาค 4

โครงการจัดหาระบบควบคุมติดตามสั่งการ ฯ (C4I) ระยะที่ 2

ร้อย ตชด.117
ร้อย ตชด.126
ร้อย ตชด.136
ร้อย ตชด.234
ร้อย ตชด.236
ร้อย ตชด.245
ร้อย ตชด.326
ร้อย ตชด.327
ร้อย ตชด.346
ร้อย ตชด.437
ร้อย ตชด.445
ร้อย ตชด.447